web analytics

Bezwaarschrift afwijzen handhavingsverzoek detailhandel Allsafe staat online

Op 11 april 2020 is door een bewoner bezwaar aangetekend bij het college van B&W tegen het afwijzen van het handhavingsverzoek ten aanzien van de detailhandelsactiviteiten van Allsafe.

Het bezwaar komt er kort gezegd op neer dat Allsafe diverse detailhandelsactiviteiten ontplooit en faciliteert, terwijl dit volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. Ook in de vergunningaanvraag zijn deze detailhandelsactiviteiten niet meegenomen.

Daarnaast zijn er diverse andere bezwaren zoals het bij de vergunningaanvraag verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie, strijdigheid met het beeldkwaliteitsplan 1999 en het bedienen van een andere type klanten met aanvullende bedrijfsactiviteiten die tot ernstige nadelige gevolgen leiden.

Het bezwaarschrift wordt op 2 juni 2020 behandeld in de commissie bezwaarschriften van de gemeente Capelle aan den IJssel.